تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی اصفهان
ساعت بازدید
ساعت 10 الی 18
تاریخ برگزاری
28 الی31 اردیبهشت